دومین کنگره کودکان دکتر امیرحکیمی

دومین کنگره کودکان دکتر امیرحکیمی

 

دومین کنگره کودکان استاد امیرحکیمی

بزرگداشت استاد رضا قریب

28ام الی 31ام فروردین ماه 1397

ایران، شیراز، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30آذر 1396

دبیرخانه: شیراز، بیمارستان نمازی، دفتر گروه کودکان

تلفنهای تماس: 09026598046 و 09026598042

سایت: www.afpsc.sums.ac.ir